Medaile Za hrdinství

Medaile Za hrdinství

Prezident republiky uděluje Medaili Za hrdinství osobám za hrdinství v boji a těm, kteří se s nasazením vlastního života zasloužili o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.

Medaile Za hrdinství má průměr 33 mm a je ražena ze stříbra. Na rubu je velký státní znak České republiky a matriční číslo. Medaile „in natura“ nebo stužka se nosí na levé straně prsou. Při slavnostních příležitostech se medaile nosí „in natura“. Na občanském oděvu se může nosit na levé klopě úzká průvlečná stužka o šířce 8 mm v klopové dírce.
Autorem výtvarného návrhu Medaile Za hrdinství je akademický sochař a medailér Vladislav Mašata. Medaili, stejně tak jako ostatní státní vyznamenání, vyrábí rodinná medailérská dílna Triga-K v Praze.


Záležitosti týkající se Medaile Za hrdinství spravuje Kancelář prezidenta republiky.TRADICE OCEŇOVÁNÍ HRDINSKÝCH ZÁSLUH

Oceňování zásluh o záchranu lidského života či významných bojových úspěchů je v našich dějinách spojeno s obdobím dvou světových válek. Právě vojáci z první světové války byli těmi, kteří po vzniku Československa v roce 1918 obdrželi Československý válečný kříž 1914–1918, předchůdce dnešní Medaile Za hrdinství. I další vyznamenání, z jejichž tradice vychází současná Medaile Za hrdinství, byla spojena s válečnými zásluhami, tentokrát ve druhé světové válce. Až v 50. letech minulého století vzniká Vyznamenání Za statečnost, kterým bylo možné ocenit civilní zásluhy za záchranu života nebo majetku.

Československý válečný kříž 1914 - 1918

Československý válečný kříž 1914–1918

(zřízen v roce 1918, udělován do roku 1919)
Vojenské vyznamenání, které se udělovalo jak vojákům československých revolučních vojsk, tak i praporům a korouhvím československých revolučních vojsk z první světové války a účastníkům bojů na Slovensku v letech 1918 až 1919.

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem

(zřízena v roce 1940, udělována do druhé poloviny 40. let 20. století)
Vyznamenání propůjčované jednotlivcům, skupinám či vojenským útvarům československé armády. Udělovala se také spojeneckým armádám za čin prokazující osobní statečnost na domácím nebo zahraničním bojišti během druhé
světové války.

Československý válečný kříž 1939

Československý válečný kříž 1939

(zřízen v roce 1940, udělovándo druhé poloviny 40. let 20. století)
Vojenské vyznamenání udělované za účast v boji, který byl zahájen v roce 1939, a za prokázání vynikajícího činu v nebezpečí života nebo za obětování života.

Vyznamenání Za statečnost

Vyznamenání Za statečnost

(zřízeno v roce 1951, udělováno do roku 1990)
Vyznamenání propůjčované za vynikající projevy občanské statečnosti a odvahy, též těm, kdo prokázali statečnost nebo obětavost při obraně státních hranic. Kromě nezpochybnitelných hrdinů bylo v dobách nesvobody propůjčeno i osobám, které
se hrdinstvím neprokázaly.

Medaile Za hrdinství

Medaile Za hrdinství

(zřízena v roce 1990, udělována do roku 1992)
Vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky, přímý předchůdce Medaile
Za hrdinství České republiky. Medaili uděloval prezident ČSFR osobám, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo o záchranu značných materiálních hodnot.